Update Corona – 23-02-2021

Na de Persconferentie van 23 februari 2021 informeren wij u hierbij dat u zich weer kunt aanmelden voor onze in-company en open inschrijvingen.n

Wij zijn lid van de BVBN (Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland). Door de BVBN is in samenwerking met de certificerende instanties een brancheprotocol samengesteld om op een veilige wijze en Corona-proef BHV cursussen te verzorgen. De cursussen worden geheel conform het protocol verzorgd.
Bij een eventuele controle van ISZW kan de werkgever ermee aantonen alles gedaan te hebben om de wetgeving na te leven. (inzetbare BHV)

We werken met kleinere groepen waardoor de minimale eis van 1,5 meter ruimschoots kan worden toegepast. Daarnaast dienen de cursisten en docent altijd een mondkapje te dragen. Als er plaatsgenomen is op een stoel kan het mondkapje af. Verder zijn de hygiëne-maatregelen zoals handen wassen en het gebruik van desinfecterende gel standaard.

Ter informatie:
1. Fysieke cursussen/trainingen welke in company (dus bij u op het bedrijf) plaatsvinden mogen WEL doorgaan, mits de geldende branche-afspraken op hygiëne worden nagekomen (1,5 mtr, mondkapjes, eigen oefenmateriaal, etc.) .
2. Omdat het gebouw van de DGS Training & Advies wordt gezien als een Besloten plaats (trainingscentrum of de klantlocatie), mogen wij WEL onze open inschrijvingen en beroeps gerelateerde / fysieke cursussen laten doorgaan, mits de RIVM en aanvullende geldende branche-afspraken op hygiëne worden nagekomen (1,5 mtr, mondkapjes, eigen oefenmateriaal, etc.) .
3. Door u geannuleerde cursussen worden in overleg met u onmiddellijk verzet naar een later stadium. Dat schept duidelijkheid naar u.
4. Advieswerk & onderhoud, levering materialen (RIE, tekenwerk, etc.) mag WEL uitgevoerd worden mits de Coronaregels van de klant worden gerespecteerd.
5. Arbowetgeving Waar veel medewerkers zoveel als mogelijk thuiswerken zijn er vitale beroepen, productiebedrijven, winkelbedrijven en andere sectoren waar dit niet mogelijk is. Een fysieke bezetting op de werkvloer is hier noodzakelijk. Hiervoor blijft de Arbowetgeving van kracht en zullen er getrainde medewerkers aanwezig moeten zijn die in actie kunnen komen bij calamiteiten. Waar de werkdruk toeneemt, neemt de kans op fouten en incidenten evenredig toe. De bedrijfsrisico’s worden groter. We willen u de officiële regelingen vanuit de overheid niet onthouden: in een ministeriële regeling (regeling 3.1 en 3.2 F) wordt aangegeven dat groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van organisaties, instellingen en bedrijven mogen doorgaan onder voorwaarden.

Voor ondermeer de BHV is dit het geval omdat het op grond van de Arbowetgeving een wettelijke verplichting is. Daar waar gewerkt wordt, moet worden gezorgd voor deskundige en geoefende bedrijfshulpverleners. Voor het beoefenen van praktische vaardigheden zoals reanimatie of brandbestrijding is het noodzakelijk om fysiek bij elkaar te komen. Het is van belang dat u als werkgever een risicoanalyse maakt over de aanwezige veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie en de mate waarin deze nog afdoende kunnen worden afgedekt door de deskundigheid en geoefendheid van de BHV-organisatie. De risico’s van trainen moeten in perspectief gezien worden ten opzichte van het risico van het uitstellen van de trainingen. Immers, de consequenties van het niet beschikken over voldoende en geoefende (bedrijfs)hulpverleners in geval van een reanimatie of ontruiming zijn groot. Zeker in de cruciale beroepen waarin de werkzaamheden gewoon doorgang vinden.

Veiligheid maak je samen; samen worden we Corona de baas! Blijf gezond en hopelijk tot heel gauw.

Namens DGS Training & Advies B.V. hartelijk bedankt voor uw begrip.