ARBO- EN VERZUIMBELEID

Wettelijke bepaling
Het voeren van een verzuimbeleid is een vanzelfsprekend onderdeel van het door de werkgever te voeren arbobeleid.

Onderdeel van dit beleid moet in ieder geval zijn:
Het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van ziekte van werknemers.
Het begeleiden van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te verrichten.
Het zorgen voor re-integratie van zieke werknemers.

Dit betekent, dat de werkgever verplicht is om ziekte van werknemers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken en om werknemers die ziek zijn te begeleiden. Deze verplichting geldt voor de hele duur van het dienstverband, dus niet allen tijdens de loondoorbetalingsperiode. de werkgever heeft daarmee volledig de verantwoordelijkheid gekregen voor het voorkomen van onnodige uitval wegens ziekte en het beperken van de duur van het ziekteverzuim. De werkgever is verantwoordelijk voor de begeleiding en controle van verzuimende werknemers.

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden moet de werkgever overleg plegen over het verzuimbeleid met de ondernemingsraad of de werknemersvertegenwoordiging in het bedrijf. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) fungeert als ‘poortwachter’ voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en houdt daarom een zekere mate van toezicht op de manier waarop werkgevers hun taken vervullen.

Om dit mogelijk te maken, hebben werkgevers gedurende (ten minste) de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen tegenover het UWV. Op deze verplichtingen, zoals het doen van aangifte van ziekte, het bijhouden van een re-integratiedossier, het opstellen van een plan van aanpak en (als het tot een WIA-aanvraag komt) het maken van een re-integratieverslag, wordt ingegaan in ziekmelding en vervanging en verder.
De specialisten van DGS Training & Advies kunnen u hierover nader infomeren en u en uw organisatie verder begeleiden.

Kosten
Prijs op aanvraag